257/36 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ เทศบาลนครเชียงใหม่ 50000
Call Us Today: 052 005 458

การรักษาผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี