ข้อมูลและความรู้

ติดตามได้ที่ช่อง

Caremat_CNX-Youtube
Chiangmai Pride 2024 Chiangmai Pride 2024

Chiangmai Pride 2024
CAREMAT ร่วมกิจกรรม Chiang Mai Pride 2024 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเชียงใหม่จัดเป็นที่แรกของประเทศไทย เพื่อร่วมสร้างความตระหนักถึงความเท่าเทียม

มหกรรมวิชาการ ระดับจังหวัด มหกรรมวิชาการ ระดับจังหวัด

มหกรรมวิชาการ ระดับจังหวัด
มหกรรมวิชาการการพัฒนาระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 Caremat แจกสื่อรณรงค์ตรวจ

รับสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการ รับสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการ
รับสมัครเจ้าหน้าที่เวชระเบียน รับสมัครเจ้าหน้าที่เวชระเบียน
พัฒนาหลักสูตรอนามัยเจริญพันธุ์โดยแคร์แมท จ้า พัฒนาหลักสูตรอนามัยเจริญพันธุ์โดยแคร์แมท จ้า

พัฒนาหลักสูตรอนามัยเจริญพันธุ์โดยแคร์แมท จ้า
Workshop การพัฒนาหลักสูตรอนามัยเจริญพันธุ์ ร่วมกับองค์กรภาคี เมื่อวันที่ 7 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา มูลนิธิแคร์แมท ได้รับเกียรติจากคุณ หทั

ข้อมูลและความรู้

    คนไทยทุกคนมีสิทธิตามกฎหมาย ในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุม
ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ


สิทธิประกันสุขภาพของผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีดังนี้
1. สิทธิบัตรทอง  (สปสช.)
2. สิทธิประกันสังคม
3. สิทธิราชการ (กรมบัญชีกลาง)
4. สิทธิประกันสุขภาพต่างด้าว
5. สิทธิอื่นๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ ประกันสุขภาพเอกชน เป็นต้น


ข้อควรรู้
          ผู้ติดเชื้อเอซไอวีควรรู้สิทธิประกันสุขภาพของตนเอง เพื่อเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข
          รู้ช่องทางและวิธีในการตรวจสอบและเข้าถึงสิทธิประกันสุขภาพของตนเอง
          ผู้ติดเชื้อเอซไอวีที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณียาต้านเอชไอวีหมดระหว่างเดินทางหรือท่องเที่ยว สามารถแสดงบัตรประชาชนเพื่อขอรับยาต้านเอซไอวีฉุกเฉินที่โรงพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่ง โดยจะได้รับยาสำรองเพื่อกินต่อเนื่องในระยะเว่ลาสั้นๆ
          สำหรับแรงงานต่างด้าวแนะนำให้ซื้อบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ


ผู้ใช้สิทธิตามระบบประกันสุขภาพ สามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขที่หน่วยบริการตามระบบโดยได้รับการดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย


ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
          สามารถขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ไม่เกิน 4 ครั้ง/ต่อบี
          หากเกิดอุบัติเหตุหรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถใช้สิทธิเข้ารับบริการที่หน่วยบริการของรัฐหรือเอกชนที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ตามความจำเป็นโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

คนไทยทุกคนมีสิทธิตามกฎหมาย ในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุม

ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล

และการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

สิทธิประกันสุขภาพของผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีดังนี้

 1. สิทธิบัตรทอง (สปสช.)
 2. สิทธิประกันสังคม
 3. สิทธิราชการ (กรมบัญชีกลาง)
 4. สิทธิประกันสุขภาพต่างด้าว
 5. สิทธิอื่นๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ ประกันสุขภาพเอกชน เป็นต้น

ข้อควรรู้

 • ผู้ติดเชื้อเอซไอวีควรรู้สิทธิประกันสุขภาพของตนเอง เพื่อเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข
 • รู้ช่องทางและวิธีในการตรวจสอบและเข้าถึงสิทธิประกันสุขภาพของตนเอง
 • ผู้ติดเชื้อเอซไอวีที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณียาต้านเอชไอวีหมดระหว่างเดินทางหรือท่องเที่ยว สามารถแสดงบัตรประชาชนเพื่อขอรับยาต้านเอซไอวีฉุกเฉินที่โรงพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่ง โดยจะได้รับยาสำรองเพื่อกินต่อเนื่องในระยะเว่ลาสั้นๆ
 • สำหรับแรงงานต่างด้าวแนะนำให้ซื้อบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

ผู้ใช้สิทธิตามระบบประกันสุขภาพ สามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขที่หน่วยบริการตามระบบโดยได้รับการดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย

ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 • สามารถขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ไม่เกิน 4 ครั้ง/ต่อบี
 • หากเกิดอุบัติเหตุหรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถใช้สิทธิเข้ารับบริการที่หน่วยบริการของรัฐหรือเอกชนที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ตามความจำเป็นโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

เกิดจากการรับรู้ มุมมอง ความคิด ทัศนคติ หรือได้รับประสบการ์ที่ไม่ดีจากผู้อื่น ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีความกลัว กังวลใจในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะการถูกตำหนิ ทำให้รู้สึกอาย รู้สึกไม่มีคุณค่า 

แนวทางลดการตีตราตนเองในผู้ติดเชื้อ HIV 

– มองตนเองในด้านดี คิดถึงคุณค่าในตนเอง

– เข้าร่วมกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

– ทำกิจกรรมคลายเครียดต่างๆ เช่น ออกกำลังกาย อ่านหนังสือเสริมกำลังใจ

– หาคนที่ไว้ใจพูดคุยปรึกษา เมื่อมีความรู้สึกไม่สบายใจ 

– หาข้อมูล ความรู้ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี เช่น ความรู้ในเรื่อง U=U ( Undetectable = Untransmittable ) “ตรวจไม่พบ เท่ากับ ไม่ถ่ายทอดเชื้อ” 

“สวัสดีปกป้อง”

ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ

 • ถูกบังคับตรวจเอชไอวี
 • ถูกเปิดเผยสถานะการติดเชื้อเอชไอวี
 • ถูกกีดกันหรือเลือกปฏิบัติ เนื่องมาจากการติดเชื้อเอชไอวี
 • ถูกกีดกันหรือเลือกปฏิบัติ เนื่องมาจากเป็นกลุ่มเปราะบาง

*กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มหลากหลายทางเพศ พนักงานบริการ ผู้ใช้สารเสพติด ประชากรข้ามชาติ ผู้ต้องขัง กลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่า