เกี่ยวกับเรา

 

เป็นองค์กรที่ดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ

บนฐานความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ของกลุ่มคนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางเพศ

  • สร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญ ยกระดับมาตรฐาน และคุณภาพการทำงานองค์กรในงานด้านสุขภาพของกลุ่มคนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางเพศ
  • ส่งเสริมผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางเพศ ร่วมกับภาคีหุ้นส่วนสำคัญ (ภาคีเครือข่ายการทำงาน และผู้มีส่วนได้เสีย )
  • ส่งเสริมการดำเนินงานบนหลักการพื้นฐานเรื่องการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค เท่าเทียม
  • การสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของ กลุ่มคนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางเพศ 
  1. การเข้าถึงคนที่มีความเสี่ยงสูง เรื่องเอชไอวีและSTIs เพื่อชวนเข้าสู่ระบบบริการด้านป้องกันและรักษา ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ
  2. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
  3. เสริมศักยภาพของบุคลากรในองค์กรในเรื่องคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานและการจัดบริการ และการบริหารจัดการองค์กร
  4. ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักเพื่อระดมทรัพยากร และความร่วมมือการทำงาน
 

คุณกรรณิการ์   ไตรเดช                ประธานกรรมการ

คุณปรารถนา    ลีนะศิรมากุล           รองประธานกรรมการ

คุณกังวาฬ      ฟองแก้ว               กรรมการ

คุณชยกร        แซวตระกูล            กรรมการ

คุณสุรเชษฐ์     ตาคำมา                 กรรมการ

คุณชินวัจน์      ศุภวงศ์วรรธนะ        เหรัญญิก

คุณศตายุ        สิทธิกาน                เลขานุการ