257/102,103 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ เทศบาลนครเชียงใหม่ 50200
Call Us Today: 052 005 458

KPLHS : ก้าวใหม่ของการร่วมจัดบริการด้านสุขภาพของชุมชนโดยชุมชน